Beëindiging van het huurcontract door de huurder:

De opzeg van de huur gebeurt steeds schriftelijk met een aangetekend schrijven. De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de datum van kennisgeving. 

Als de hoofdhuurder opzegt omdat hij naar het rusthuis gaat, is de opzegperiode slechts één maand. 

De huurder ontvangt een bevestiging van de opzeg. Er wordt toegelicht wat er dient te gebeuren (plaatsbeschrijving, documenten nutsvoorzieningen, enz... )

Als de huurovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden wegens het overlijden van de langstlevende huurder, verzoekt CVBA Hulp In Woningnood de erfgenamen om de sociale huurwoning te ontruimen vóór de eerste dag van de maand die volgt op datum van het overlijden. De erfgenamen beschikken wel over een termijn van minimaal vijftien werkdagen na het verzoek om de sociale huurwoning te ontruimen. Die termijn kan in onderling overleg verlengd worden.

De sleutels worden pas in ontvangst genomen door Hulp in Woningnood op het ogenblik van de opmaak van de plaatsbeschrijving. De sleutels mogen niet onderling van huurder naar huurder worden doorgegeven.

Beëindiging van het huurcontract door de verhuurder:

De verhuurder zegt de huurovereenkomst op in de volgende gevallen :

  • als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben verworven;
  • als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben verworven;
  • als de huurder nalaat de achterstallige betalingen of de afgesproken afbetalingsplannen te voldoen;
  • als de huurder de woongelegenheid verwaarloost;
  • als de huurder de woongelegenheid niet bewoont;
  • bij onaangepast sociaal gedrag van de huurder.