Waarborg

De waarborgregeling –  welke bij CVBA Hulp In Woningnood gebaseerd is op de regeling van het Burgerlijk Wetboek -  geldt voor de garantie van de naleving van de huurdersverplichtingen.

De basis voor de berekening van de waarborgsom is de basishuurprijs. De waarborg bedraagt twee maal de basishuurprijs en dient door de huurder op een geïndividualiseerde rekening gestort te worden bij een bank naar keuze. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder.

De verhuurder verwerft voorrecht op de activa van de rekening voor elke schuldvordering ten gevolge van het volledig of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen van de huurder.

Op het ogenblik van de sleuteloverhandiging dient de waarborg geregeld te zijn. Ingeval u moeilijkheden heeft om de huurwaarborg te stellen, dan dient u tijdig met ons contact op te nemen.