Als zittende huurder kunt u een woning kopen:

 • de woning is vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking gesteld;
 • de huurder heeft de woning vijf jaar ononderbroken als huurder betrokken;
 • de huurder heeft op het ogenblik van het aankopen van de woning, geen andere woning of een perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. (zie art. 43 paragraaf 1 van de Vlaamse Wooncode)

Zijn er woningen die niet kunnen worden verkocht?

ja, artikel 43 paragraaf 2 van de Vlaamse Wooncode bepaalt:

in afwijking van de eerste paragraaf, zijn de volgende woningen geen voorwerp van het kooprecht:

 • woningen die gerealiseerd of gefinancierd worden in het kader van een bijzonder programma en onder beding van specifieke verbintenissen, voor zover een van deze verbintenissen een verkoop verbiedt;
  • Sommige woningen zijn geen (volledige) eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij. voor zover een verbintenis een verkoop verbiedt, kunnen deze woningen niet verkocht worden.
 • woningen zoals bedoeld in artikel 72, geen lid, 2°
  • Bedoeld worden de ADL-woningen (Activiteiten Dagelijks Leven).
 • woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen en waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan, tenzij wanneer reeds eerder een woning uit hetzelfde gebouw verkocht is;
  • Bedoeld worden de appartementen, tenzij er reeds appartementen in het gebouw verkocht zijn en er aldus een basisakte is opgemaakt.
 • woningen waarvoor renovatiewerken gepland zijn en die opgenomen zijn op het investeringsprogramma zoals bedoeld in artikel 59bis, paragraaf 1, tweede lid, 1°, of die erkend zijn als principieel vatbaar voor subsidiëring ten laste van het Vlaamse Gewest.
  • Bedoeld worden de woningen waarvoor renovatiewerken gepland zijn en die erkend zijn door financiering van deze renovatie. Dit betekent dat de renovatieplannen concreet zijn er waarvan er dus een renovatiedossier is goedgekeurd. De intentie vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij tot renovatie is geen reden tot weigering  van de verkoop.

Zijn er inkomensgrenzen?

Neen, de hoogte van uw inkomen heeft geen belang.

Hoe verloopt de aankoopprocedure concreet?

artikel 5 van bijlage III van het besluit is duidelijk:

1° als een zittende huurder de door hem gehuurde woning wil aankopen, moet hij, nadat hem alle informatie bezorgd werd met betrekking tot het verkoopproces, 50 euro administratieve kosten betalen. Hij ontvangt daarbij een inschrijvingsbewijs;
2° als de in het besluit bepaalde voorwaarden voor de aankoop vervuld zijn, wordt dat geattesteerd door het statutair bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij;
3° vervolgens vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij het schattingsverslag aan bij de ontvanger van de registratie en domeinen van het comité tot aankoop. De schattingsvergoeding bedraagt 240 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens artikel 3, paragraaf 2, van het besluit. De zittende huurder moet dat bedrag vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij die het op haar beurt bij het uitreiken van het schattingsverslag betaalt aan de bevoegde instanties waarmee de schatter verbonden is. Als de zittende huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, blijft de schattingsvergoeding verworden door de vermelde instanties;
4° als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaatsvindt. De zittende huurder moet de kosten daarvan vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij;
5° om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met de zittende huurder. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt daarbij ook uitgenodigd;
6° het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappij, de zittende huurder en de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt aan de zittende huurder het voor hem bestemde exemplaar;
7° als de kandidaat-koper akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt;
8° vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden;
9°van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven aan de VMSW en aan het agentschap Inspectie RWO. 

Welke verplichtingen heeft de koper?

de koper is verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan. Als hij de bewoningsplicht niet nakomt, of als hij de woning wil verkopen binnen de termijn, heeft de sociale huisvestingsmaatschappij het recht om de woning terug te nemen tegen de prijs, vermeld in artikel 84, paragraaf 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, zijnde:

"De woning kan worden teruggenomen van de eerste, en in voorkomend geval, van de tweede koper tegen de oorspronkelijke verkoopprijs vermeerderd met de gemaakte kosten van de koop en van de kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover deze niet werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. De terugname van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper de woning mocht hebben bezwaard."

Wenst u zich in te schrijven? Wendt u zich dan naar onze diensten van de sociale verhuring/verkoop: 052/ 42 57 60