Hulp in Woningnood, een burgerlijke vennootschap, werd opgericht op 10 juli 1922 onder de vorm van een coöperatieve vennootschap voor een duur van 30 jaar. De stichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1922.

De duur van de vennootschap werd om de 30 jaar verlengd, tot uiteindelijk in de jaren negentig de duur werd vastgelegd op "onbepaalde duur".

De zetel is gevestigd op de burelen van de sociale huisvestingsmaatschappij, te 9290 Berlare, Gaver 70, in het Vlaams gewest.

De vennootschap werd op 19 maart 1991 erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) onder nummer 426.

Tijdens de Algemene Vergadering van 26 oktober 1998 is beslist dat de vennootschap de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.

CVBA Hulp in Woningnood heeft reeds een hele weg afgelegd. Tot de jaren tachtig waren er een tachtigtal woningen. Na de opmars in de jaren 80 werden er maar liefst 195 woningen gerealiseerd in een periode van 11 jaar. Niettegenstaande de jaren '90 algemeen gekenmerkt werden door een bouwstop, telde Hulp in Woningnood net vóór de eeuwwisseling netto 293 woongelegenheden.
Uiteraard zitten we in de huidig snel evoluerende maatschappij ook niet stil. Eind 2014 waren reeds 403 wooneenheden gebouwd en de volgende projecten zijn in ontwikkeling: afwerking nieuwbouw Dorp 37 met 3 woongelegenheden en een verkaveling van 321 woonentiteiten in Overmere. De grondreserve in het Kerkveld biedt vooruitzichten op middellange termijn.

De maatschappij is niet enkel met het aantal woningen voortdurend in ontwikkeling. Ook op vlak van beleidsvisie, management en wetgeving, als op bouwtechnisch vlak en huurdersbenadering is er elke dag weer die uitdaging om het beter te doen en om het doel, namelijk huisvesting bieden aan hulpbehoevende alleenstaanden en gezinnen, te verwezenlijken.